Коментар към отговора на Софийска районна прокуратура от 6/6/2002

По повод получения отказ на Софийска районна прокуратура за образуване на следствено дело по въпроса за неизвестните bluetooth устройства следва моя коментар.

От получения отказ за образуване на следствено дело от 6/6/2022 от Софийска Районна Прокуратура става ясно, че вниманието е било насочено към единичният Bluetooth MAC адрес, който беше открит в присъствието на дежурния полицай, а не към отговор на въпроса какви по принцип са тези устройства и каква е тяхната функция. При подаването на сигнала нямах налична документация и на ръка подадох жалба описвайки един отделен Bluetooth сигнал, който отчетох в присъствието на дежурния служител на 4-то РПУ София (виж видеото от подаването на сигнала и предаването на допълнението към преписката). Но по-късно предадох пълната документация, която изработих на назначения служител по следствието. В тази документация ясно преформулирах въпроса от индивидуален случай в явление, което обхваща цялата територия на страната. Писмото започва с формулировката:

“Уважаеми Г-н/Г-жо следовател,
Със следното писмо бих искал да ви информирам за съществуването на значителен брой незаконни Bluetooth
устройства в почти всички населени места в страната. Такива незаконни устройства са налични и районните управления на МВР, както и в самото МВР.”

На същата първа страница малко по-долу съвсем ясно е формулиран и въпроса:

“Наличието на такъв вид незаконна телекомуникационна дейност включително във Вашите помещения
изисква активни мерки за идентифициране какви са тези устройства, каква е тяхната цел, кой ги е инсталирал,
каква е мотивацията на хората, които са ги инсталирали, какви са последствията и какви са мерките, необходими за премахване на тези незаконни Bluetooth устройства и предотвратяване на възможността това престъпление да се случи отново.”

Също във формулираната молба за образуване на следствено дело в края на писмото в точка 1 е отбелязано:
“Въз основа на предоставените материали моля да бъде направено разследване, което да осъществи:

1. Проверка за наличие на Bluetooth сигнал произлизащ от телата на ваксинираните. В тази връзка е
разработен приложения по-долу протокол с мобилен телефон”

Както се вижда от приложения документ с официален отказ на Софийска Районна Прокуратура липсва отговор на най-важния въпрос от подадената жалба, а ИМЕННО КАКВИ СА ТЕЗИ УСТРОЙСТВА и каква е тяхната функция. Тяхното наличие НЕ СЕ ОСПОРВА, но се пропуска пояснението какво представляват те и за какво служат.

2. Не е предприето необходимото разследване, което да установи източника на тези устройства.