Presentation

НЕИЗВЕСТНИТЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА,
произход, предназначение и последствия

(Следното е презентация по тематиката, която може да бъде предоставена навсякъде, където е необходимо.
В секцията Документи можете да откриете тази презентация като част от писмата към различните институции.)

ЯВЛЕНИЕТО

Неизвестните Bluetooth устройства могат да бъдат открити почти навсякъде, където има хора. Тези устройства могат да бъдат открити чрез следните Bluetooth сканиращи мобилни приложения:

За Android: Bluetooth Scanner – Bluetooth finder – pairing на Zoltan Pallagi (препоръчвано),Microchip Bluetooth Data”,   “Find My Bluetooth Device”, “Free EMF Detector, EMF Meter – ElectroSmart”, и др.
За iPhone:Bluetooth BLE device(препоръчвано), “BLE Scanner 4.0”, “Find My Bluetooth Device Pro”, “Find My Bluetooth Device” или “Scanner Bluetooth и др.

ТРОЙНА ПРОВЕРКА
Бърза тройна проверка потвърждава, че тези Bluetooth устройства са с нерегистриран MAC адрес, което само по себе си очевидно е нередно. За теста използваме приложението “Bluetooth Scanner – Bluetooth finder – pairing ” на Zoltan Pallagi (Android).

 • ВЪТРЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО: Устройствата се появяват като: Type: UNKNOWN, Name: UNKNOWN, Services: UNKNOWN, and Vendor (bt card): UNKNOWN (Тип: Неизвестен, Име: Неизвестно, Услуги:  Неизвестни, Доставчик (bt card) : Неизвестен). Показва се само MAC адресът без никаква информация за устройствата. Това не е нормално, тъй като всяко Bluetooth устройство има име, чрез което може да се идентифицира и да се свърже с него.
 • В ИНТЕРНЕТ: Допълнителна проверка на MAC адреса на Bluetooth устройствата чрез уебсайтове от рода на https://maclookup.app/ (уебсайтове за проверка на MAC адреси) също потвърждава, че няма налична информация за тези устройства. Това е същата ситуация, както ако се въведе регистрационният номер на автомобил в уебсайт за регистрация на превозни средства и се види, че няма налична информация за вида на превозното средство, годината на производство, собственика, МПС, застраховката, данъка и т.н. С други думи, тези Bluetooth устройства са също толкова незаконни и престъпни, колкото и автомобилите с фалшиви регистрационни номера.
 • МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА BLUETOOTH: При натискане на бутона “MORE” в приложението получаваме информация за кода на основния клас на устройството, който е 7936. Според международната класификация на Bluetooth Special Interest Group този код означава, че тези устройства попадат в категорията “лабораторни проби”. Това потвърждава, че някой е произвел тези устройства, без да ги регистрира и ясно да определи какво е тяхното предназначение. Някой е превърнал жизнената и работната ни среда в неидентифицирана Bluetooth мрежова “лаборатория” с неизвестно предназначение.


Всеки производител на Bluetooth устройства е заинтересуван  от това клиентът лесно да намира и да се свързва с неговите устройства, затова се грижи устройствата да се появяват в стандартното меню за търсене на Bluetooth, да имат ясни, описателни имена и да могат лесно да се свързват с тях. Но тези устройства не се появяват в стандартните менюта за търсене на Bluetooth в телефоните и нямат описателни имена, което е още един показател, че ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ СЪЗНАТЕЛНО ГИ Е СКРИЛ от обществеността и НЕ ИСКА НИКОЙ ДА ЗНАЕ КАКВИ СА ТЕЗИ УСТРОЙСТВА И КАКВО Е ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!

(горната графика на български език)

Имайки предвид, че Bluetooth устройствата могат да комуникират помежду си и да изграждат напълно независима от всичко друго телекомуникационна мрежа (виж повече за Bluetooth Mesh мрежата), то можем правдоподобно да заключим, че на практика в страната е изградена скрита, нелегална телекомуникационна мрежа, която е съпоставима по размер на най-големите телекомуникационни оператори на пазара. За страна като България такива големи телекомуникационни компании са Vivacom или A1 (MTel), за САЩ такива са AT&T, Verizon, Comcast, T-Mobile и други, за Обединеното Кралство такива са BT Group, Vodafone, O2, Virgin, TalkTalk и други. Това звучи наистина невероятно, но съществуването на такава огромна нелегална телекомуникационна система от Bluetooth устройства, която спокойно може да се конкурира с останалите, е факт.

Наличието на такъв вид незаконни Bluetooth телекомуникационни устройства изисква следните отговори:

● Какви са тези устройства?
● Какво е тяхното предназначение?
● Кой ги е инсталирал?
● Каква е мотивацията?
● Какви са последствията?
● Как да се отстрани престъплението?
ОБЯСНЕНИЕТО

1. КАКВИ СА ТЕЗИ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА?
Това са Bluetooth чиповете на ваксинираните. За съжаление, ваксинираните са чипирани без тяхното знание и съгласие. Съществуват редица научни доказателства за това, които са посочени тук. С указанията в този уебсайт всеки човек може да установи този факт напълно самостоятелно и с помощта единствено на мобилен телефон с подходящото приложение.

2. ЦЕЛ/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА НЕЛЕГАЛНИТЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА
Както е обяснено в значителни подробности и яснота във видеото What’s in the vaccines (на български: Какво има във ваксините и какви са последствията), целта на тези Bluetooth устройства е да свържат човешката нервна система с интернет и да трансформират ваксинираните в биороботи без собствена воля, където те ще бъдат подложени на пълен биологичен, емоционален и умствен контрол от разстояние чрез телекомуникационните системи и AI (изкуствения интелект).

3. КОЙ Е ИНСТАЛИРАЛ ТЕЗИ УСТРОЙСТВА?
Безспорно това са производителите на ваксини, които са вкарали Bluetooth чиповете с нанотехнологията базирана на графенов оксид.
Но има и други участници в тази инициатива. Това са лидерите на т. нар. Нов Световен Ред, които открито декларират своите планове за чипиране на населението с прокламираното намерение да оптимизират здравната система в обществото и да въведат новата 4-та човешка революция (след 3-тата индустриална революция), която ще бъде революция за това как виждаме света, как правим нещата и как се трансформираме.

4. КАКВИ СА МОТИВИТЕ НА ХОРАТА, ИНСТАЛИРАЛИ ТЕЗИ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА?
Мотивите могат да се разберат най-добре от видеото, в което се обяснява подробно цялата операционна система, инсталирана в телата на ваксинираните What’s in the vaccines (на български: Какво има във ваксините и какви са последствията). Но освен това тези мотиви се разкриват директно и от Ювал Ноа Харари, един от главните консултанти на Клаус Шваб, лидера на Световния икономически форум, която е ключова организация, чрез която се разработват и изпълняват плановете на Новия световен ред. Мотивацията е да се поставят в ПЪЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ЗАТВОР всички бъдещи поколения на планетата и да се раздели обществото на господари, които управляват тази електронна Матрица и роби, които като биороботи са напълно неспособни да имат собствена воля като всичко от тяхната биология, през техните емоции и ум се програмира чрез компютърни алгоритми, управлявани от изкуствения интелект. Това ще бъде обслужващия персонал за нуждите на собствениците на частните корпорации, които тайно въвеждат тези технологии в обществото под прикритието на антивирусни ваксини и други средства.
Катастрофалното количество смъртни случаи и увреждания, причинени от ваксините поради високата токсичност на графеновия оксид и негативните странични ефекти от шиповите протеини и цял куп други неразкрити материали във флаконите като хром, никел, сяра, хлорид, азот, бисмут, титан, ванадий, желязо, мед, силиций и алуминий, канцерогенният и генотоксичен полиетиленгликол (PEG) и етиленов алкохол, както и паразити неизбежно водят до заключението, че има допълнителна мотивация за атаката срещу човечеството, маскирана като здравни мерки срещу COVID и тази мотивация е ДЕПОПУЛАЦИЯ. Тез и, които следят отблизо писанията и речите на лидерите, приели Новия световен ред, са открили много цитати и доказателства, които сочат намерението на тази група да намали световното население до управляем лимит от под 1 милиард души..

ХАКВАНЕТО НА ХОРАТА, тяхното следене и поемане на пълен контрол над тяхната биология и поведение е факт, за който привържениците на Новия Световен Ред открито говорят.

ХОРАТА ВЕЧЕ СА ЖИВОТНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ХАКНАТИ”
Ювал Ноа Харари от Световния икономически форум : Хората ще могат да погледнат назад 100 години и да разпознаят вирусната епидемия като момента, в който е навлязъл нов режим на надзор. Особено надзор под кожата. Ковид е решаващ, защото това е което убеждава хората да приемат, да се узакони тоталното био-метрично наблюдение. Ако искаме да спрем тази епидемия ние имаме нужда не просто да наблюдаваме хората, ние имаме нужда да наблюдаваме това, което става под кожата.”, “В миналото много правителства искаха да го направят, но никой не разбираше достатъчно добре биологията и никой не разполагаше с достатъчно изчислителна мощ и данни, за да хакне милиони хора. Нито Гестапо, нито КГБ можеха да го направят. Но скоро поне някои корпорации и правителства ще могат систематично да хакват всички хора. Ние, хората, ще свикнем с мисълта, че вече не сме загадъчни души. Сега сме животни, които могат да бъдат хакнати.”,”Данните може да позволят на елитите да направят нещо още по-радикално от изграждането на физически диктатури. Чрез хакването на организмите елитите могат да получат властта да прекрояват бъдещето на самия живот.”, “Науката заменя еволюцията чрез естествен подбор с еволюция чрез интелигентен дизайн, но не чрез интелигентния дизайн на някакъв бог над облаците, а чрез нашия интелигентен дизайн”.Източник: Bitchute.com –  Ювал Харари разкрива техния план. Не може да бъде по ясно от това. The Next Phase is the Surveillance Going Under the Skin, Yuval Noah Harari explain the great reset / transhumanism agenda; Free will is over; Covid Is Critical For People To Agree To Surveillance Under The Skin; Meaningless, Worthless People“;

5. КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА?

  • ПОСТОЯННИ 24/7 BLUETOOTH РАДИО-ЧЕСТОТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ (2,4 GHZ) ОТ ТЯЛОТО

   В това видео, BREAKING: HIGH FREQUENCY VAXED PEOPLE  от канала https://www.bitchute.com/channel/firemedic8/, се демонстрират измервания направени с професионално оборудване, HF35C High Frequency Analyzer,  за оценка на радиочестотното лъчение на ваксинираните хора. Докато устройството измерва 0 до 3 при неваксинирани, показанията при ваксинираните са 20 до 43. За сравнение мобилният телефон на видеото даде мярка 17,3, а WiFi рутерът 278. ВРЕДНОТО РАДИО-ЧЕСТОТНО ЛЪЧЕНИЕ, излъчвано от телата на ваксинираните хора Е РЕАЛНО.
   В това видео същият изследовател повтаря своя тест, но този път използвайки друг уред, Safe and Sound Pro II, като отчита завишени стойности, когато е в близост до ваксинирани.В това наистина ценно трето видео на тази тематика се прави допълнителен анализ на данните от предишните изследвания като освен това се предлагат и  решения за защита на здравето при такива ситуации.

   Друг изследовател, Адам Смит, с канал https://rumble.com/user/ReichsDoktor  демонстрира серия от експерименти, с които също потвърждава излъчването както на МАС адрес от ваксинираните, така и радио-честотно излъчване.
   В горното видео той демонстрира използването на антена за улавяне на безжични сигнали,  която е увита в специално изолиращо сигналите фолио и по този начин е способен да улови сигнали идващи единствено от посоката, към която фунията е насочена. Разхождайки се в супермаркет, той е поставил лаптопа с изобразяваните данни в пазарната количка и наблюдава резултатите, когато насочва фунията към различни хора. Тестът показва, че наистина по този начин той е способен да определи кой излъчва такива сигнали (в Bluetooth спектъра на 2,4 GHz) и кой не.
   Същият изследовател прави и серия от изследвания в изолирана от радио честотни излъчвания среда, Фарадеева клетка, където също отчита предаване на Bluetooth сигнали (протоколи) от телата на ваксинирани, както и радио честотни излъчвания. В това видео се вижда такава демонстрация, както и оригинален метод, който авторът е разработил за извличане на носителят на тези излъчвания от тялото.

   Bluetooth устройствата излъчват радиочестотна радиация. Има стотици научни проучвания за радиочестотното лъчение и вредните ефекти от него от 1960 г. насам. Is Bluetooth Radiation Dangerous? от уебсайта https://www.radiationhealthrisks.com хвърля светлина върху истинските и неочаквани вреди от Bluetooth радиационните излъчвания. Youtube по въпроса с демонстрация: How Much Radiation Do Cellphones & Bluetooth Earbuds Emit? 

   И така, какви са последствията от тези радио честотни излъчвания? Доказано е, че радиочестотното лъчение причинява рак, увреждане на ДНК (особено при кърмачета и фетуси), смърт в началния период след раждане, мъжко безплодие, аутизъм, сърдечни проблеми, сърцебиене, сърдечни аритмии, крампи на краката, световъртеж (проблеми с баланса), нарушения на съня, главоболие, звънене в ушите, проблеми с очите и др.

 • ОПАСНА КОМБИНАЦИЯ МЕЖДУ 5G И ГРАФЕНОВИЯ ОКСИД ВЪВ ВАКСИНИРАНИТЕ
  5G мрежата сама по себе си е екологично чисто оръжие за масово унищожение прикрито под опаковката на телекомуникационна технология (5G APOCALYPSE – THE EXTINCTION EVENT от Sacha Stone). В това отношение 5G си прилича изключително много с ковид-19 ваксините – и двете представляват оръжия за масово унищожение, но са представени като необходими технически нововъведения. Те работят в пълен синхрон на единен механизъм, чиято цел е поемане на контрол над нервните системи на хората с цел тяхното тотално електронно поробване. Графенът е хардуера на вложената в тялото електронна операционна система, а 5G е централната мрежа, чрез която става най-пълноценното контролиране и препрограмиране на индивидите манипулирайки тези имплантирани операционни системи от разстояние. Когато 5G активира графеновия оксид в телата на ваксинираните, това може да доведе до непредвидими последици. От една страна нивото на радиация на ваксинираните ще бъде по-високо, а от друга графеновият оксид може да стане „жив“ и да се движи и да приема различни форми, както се вижда на много демонстрационни видеоклипове. Вече съществуват прецеденти, за които може да се допусне, че именно тази опасна комбинация на 5G с графеновия оксид в телата на ваксинираните е довело до тяхната смърт. Такива са случаите, които са описани в секцията Последствия – Масовото убийство чрез графенов оксид е възможно.
 • ВИСОКА ТОКСИЧНОСТ НА ГРАФЕНОВИЯ ОКСИД
  Въздействието на графеновия оксид върху здравето на кръвта може да бъде видяно и разбрано от всеки, когато се гледа под микроскоп.
  Здравите кръвни клетки имат хубави кръгли форми (индикация за добро здраве на клетката), имат голямо пространство между тях и се движат свободно. Кръвните клетки, замърсени с графенов оксид, са деформирани (признак за лошо здраве на клетката), те са коагулирани (подредени заедно в групи) и движението им е силно нарушено. Естествено, организъм с такъв вид кръвно заболяване ще бъде подложен на ниски нива на кислород и всички аномалии, идващи от лошото състояние на кръвта.

  Графеновият оксид причинява всичко от главоболие и загуба на миризма до сериозни нервни разстройства, рак, увреждане на ДНК, левкимия, безплодие, белодробна фиброза, увреждане на митохондриите, увреждане на стволови клетки, увреждане на червата, увреждане на тестисите, кръвни съсиреци, водещи до сърдечни удари и други. Може би най-големият набор от изследвания, направени за токсичността на графеновия оксид, може да бъде намерен на страницата на испанския изследователски уебсайт La Quinta Columna: https://www.laquintacolumna.net/ . Ето списък с около 60 публикации, направени за токсичността на графеновия оксид в човешкото тяло:
  REPORTS AND SCIENTIFIC PUBLICATIONSON THE TOXICITY OF GRAPHENE OXIDE TO LIVING ORGANISMS AND TO HUMANS IN PARTICULAR

 • ЦЕЗИЙ 137 В ХИДРОГЕЛА НА ВАКСИНИТЕ

  Както съобщава Тод Календър, адвокат който е специализиран в индустриите за увреждания, здраве и застраховане и е с над двадесет години опит в областта на биомедицината:

  “…Разбрахме, че тайната/ключовата съставка [в хидрогела] е цезий-137. Това е радиоактивен материал. Той е в хидрогела, който сега се включва и в инсулина.  Слагат го във всякакви инжекции, било то ваксина срещу тетанус или инсулин. Качват операционната система в хората. За това беше цялата работа с COVID: за да инсталират хидрогела, за да инсталират липидните наночастици. Цезият е в хидрогела и хидрогелът е включен в почти всички инжекционни препарати. Така открихме, че 5G не може да работи без цезий-137.

  Ако погледнете агенцията за ядрено регулиране, те са проследявали нивата на цезий-137 в хора по света. СЗО, ООН – почти всички правителства – установиха, че има пряка връзка между нивата на цезий и огнищата на COVID.

  Цезият се свързва с човешката тъкан. Той се свързва с всички биологични материали, като ефективно ги превръща в транзистори и усилватели. Той превръща хората (и другите живи същества) в усилвателна антена. Това свързване на компонента/елемента цезий-137 увеличава предаването/приемането на сигнали. Това е връзката, която открихме между 5G и инсталирането на хардуера, както се изрази Moderna.“ 

  Цезий-137 е страничен продукт от ядреното делене. Това може да причини остра лъчева болест или смърт. Излагането на въздействието или поглъщането на изотопа разпространява радиоактивни материали в меките тъкани на тялото, увеличавайки шанса от рак. Интересното е, че случаите на рак по света са достигнали безпрецедентни нива, откакто ковид ваксините се появиха на пазара за първи път. Федералните данни показват, че рискът от рак се е увеличил със 143 233% след ваксинация срещу COVID.
  Bitchute.com : CESIUM-137 IN THE VAX!! — Todd Callender & Dr. Lee Vliet

 • ВРЕДНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ ОТ ДРУГИ НЕОБЯВЕНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВАКСИНИТЕ
  Официалните данни показват, че има повече неблагоприятни ефекти от ваксините срещу COVID в сравнение с всички ваксини през последните 30 години взети заедно. Те се дължат на графеновия оксид, токсичността на шиповия протеин и въздействието на всички други необявени вещества. Шокиращо е и присъствието на паразити, наблюдавани във флаконите на Pfizer и Moderna.
  Д-р Брайън Ардис представи поредица от доказателства за наличието на синтезирана отрова на кралска кобра във ваксините (WATCH THE WATER).
  Най-задълбочено микроскопско изследване с помощта на различни техники за спектрален анализ е проведено от световноизвестния учен д-р Robert Young. Д-р Young успя да идентифицира не само графеновия оксид, но и паразити и цял куп други неразкрити материали като хром, никел, сяра, хлорид, азот, бисмут, титан, ванадий, желязо, мед, силиций и алуминий. Регистрирано е и наличието на канцерогенен и генотоксичен полиетиленгликол (PEG) и етиленов алкохол. Документът от изследването може да бъде намерен на уебсайта на д-р Young, https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines , или като видео-дискусия: com, Dr. Robert Young GRAPHENE, ALUMINIUM, STAINLESS STEEL, LNP-GO CAPSIDS, PARASITES FOUND IN 4 VACCINES
 • ПЪЛЕН КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО, ЕМОЦИИТЕ И УМА
  Чрез свързването на Bluetooth операционната система в тялото с мобилните телефони, телекомуникационните системи и AI всички ваксинирани индивиди са изложени на пълен контрол над тялото, здравето, емоциите и ума от частните корпорации, които са инсталирали тези операционни системи. Ваксинираните сега са практически биороботи, собственост на корпорациите. Този нов тип социално развитие в света се подкрепя открито от Ювал Ноа Харари от Световния икономически форум, близък сътрудник на Клаус Шваб, който е главен визионер на тази организация (Yuval Noah Harari explain the great reset / transhumanism agenda; Free will is over , Covid Is Critical For People To Agree To Surveillance Under The Skin, Yuval Noah Harari Calling the Masses “Meaningless, Worthless People” ). Като се има предвид, че тези лидери вярват в програмата за обезлюдяване и според тях по-голямата част от световното население е „безсмислено и безполезно“, не е трудно да се досетим какво ще правят корпорациите с тази новопридобита власт над телата и умовете на хората. Най-вероятната употреба на тази Bluetooth връзка ще бъде за създаване на поредица от вярвания, емоции, биологични и социални условия и обстоятелства, които естествено ще доведат до изчезването на огромното мнозинство от ваксинираните и няма да позволят тяхното възпроизвеждане, за да задържи на ниско равнище броя на тези „безсмислени и безполезни“ био-единици на планетата, за която вярват, че е тяхно частно притежание. Всичко от всякакъв вид настроение, през всякакъв вид болест и създаване на събития на по-голямо социално ниво става достъпно на една ръка разстояние като компютърна игра. Сега те могат да извършват дори масово убийство от разстояние и да се разминат с това, стига хората да не им е известна тази Bluetooth биологична операционна система.
  Видео-материали с научни доказателства за възможностите за програмиране на съзнанието от разстояние с технически средства:
  1. ОБЯСНЕНИЕ НА ЯВЛЕНИЕТО MAC АДРЕС. ХАКНАТИ И КОНТРОЛИРАНИ ЛИ СА ВАКСИНИРАНИТЕ ХОРА
   Мик Андерсен обяснява как и защо ваксинираните хора излъчват Bluetooth MAC адреси, как те могат да бъдат контролирани от сървър за ваксиниране и посочва публикуваната научна литература, за да докаже това. Много важна информация.
  2. Макар и да не е пряко свързан с Bluetooth чипирането, това видео показва изумителните хоризонти, до които военните изследвания са стигнали в областта на контрола на съзнанието от разстояние. Имайки предвид, че производството и разпространението на иРНК ваксините всъщност е военна операция на Пентагона, както се разкрива от доклада на Саша Латипова, представен в началото на 2023 г на конференция в Стокхолм, то можем да заключим, че тази инициатива наистина има потенциала за цялостно препрограмиране на съзнанието на населението. Във видеото:  Професор Чарлз Морган изнася лекция във военната академия на САЩ, Уест Пойнт, пред американски войници от дивизията за визуална информация за най-новите технологии в областта на биологичната война, препрограмирането на ДНК и експлоатацията на човешки клетки. Вече е възможно да се контролира съзнанието на друг човек чрез дистанционно управление и да се контролират движенията на физическото му тяло, мислите и функциите му. Професорът разкрива, че вече могат да съхраняват и крият изображения и филми в ДНК и бактериите, той също така казва, че само 1 грам човешка ДНК може да съхранява еквивалента на 7 МИЛИАРДА iPad-а (доказано е за Pfizer иРНК ваксината, че променя ДНК-то на клетката). Той казва, че информация и изображения могат да бъдат съхранени и в бактерии на човешкото тяло, а когато същите тези бактерии се възпроизвеждат, потомството им също ще бъде кодирано със същата информация. Той обяснява, че е възможно да се програмира клетка и да се насочи към ВСЯКА част на тялото, включително мозъка, който след това може да бъде препрограмиран и контролиран от външна сила. Виж видеото в Bitchute.com.
 • ПОДМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СТРОЙ
  Основавайки се на наличната информация може да се заключи, че с налагането на ковид ваксинацията на практика се осъществява опит за подмяна на управленската система като целта е да се придобие пълен контрол над нервната система на хората и с това да се придобие собственост на телата, умовете и емоциите на хората. Долното е визуализация на тази концепция.


  (горната визуализация на български език)

ОБОБЩЕНИЕ
С долните две визуализации можем да направим възможно най-кратко и ясно обобщение за какво става въпрос.

Визуализация за това какво всъщност представляват тези нелегални Bluetooth устройства:

(горната визуализация на български език)

А това е визуализация на дилемата пред която сме изправени: На кое да повярваме – на собствените си очи, виждащи безпристрастните показания за наличие на нелегално Bluetooth устройство в телата на ваксинираните или на приказките, които ни поднасят СЗО, правителството, здравните служби и мас-медийте.


(горната визуализация на български език)

РЕШЕНИЕТО